"مدرسه علمیه کوثر علی آباد"

"مدرسه علمیه کوثر علی آباد"