موضوع: "خط مقدم ...."

خط مقدم

کـسی می تـواند از سـیــم خاردار دشـمـن عـــبــور کـند که از سیم خاردار

نـفـــس عــبــور کـرده باشد .

در گـــــذشــتـه ، جـــهـاد مــبارزه با ســرزمین دشــمن بـــود امـروز جــــهــاد ، مــبـارزه با نـــــفــــس است .

اشتراک گذاری این مطلب!

با شهدا

شهـیـد محمد بروجردی آن قدر به فکر مـردم بـود که هـمـیشه فـکر می کردم در چـند قـدمی بـهـــشـــت است .( یکی از همرزمان شهید )

اشتراک گذاری این مطلب!

بالاترین آرزوها...

شهادت ، حد نهایی تکامل است  ، شهادت بالاترین آرزوها ست ، چه زیباست لحظه ای که تفنگ از زمین کنده می شود و به سوی دشمن نشانه می رود ، چه زیباست لحظه ای که دشمن را ذلیل و خوار به اسارت می گیریم و چه شیرین است آن هنگام که در خون خود می غلتیم و با شهد شهادت سیراب می شویم  .

وصیت نامه شهید محمدرضا رودسر

اشتراک گذاری این مطلب!