خورشيد مدينه

اي خورشيد مدينه ايمان

اي صادق آل پيامبر

زاد روزتو،ميلاد صداقت است وبراي مومنان صادق،بشارت.

باشد كه همواره شيعه تو باشيم،در فكر ودر عمل،در ايمان واخلاق،در دانايي وبينايي.

اشتراک گذاری این مطلب!

وعده خدا حتمي است...

 

 

 


وعده خدا حتمي است…

امام مهدي (عج )نويد بخش نجات ورهايي است وآمدنش،تحقق آرزوي ديرينه انسان در پهنه زمان وگستره زمين است.

اشتراک گذاری این مطلب!

بيايم انتظار را درست معني كنيم...


انتظار صرف نظر از معناي لغوي آن-چشم داشتن،چشم به راه بودن .

باوري است بارور به عمل كه در زندگي انسان منتظر در غالب كرداري خاص تجسم مي يابد.

انتظار اعتقادي است در گرو عمل وبه حالت كسي گفته مي شود كه از وضع موجود ناراحت است وبراي ايجاد وضع بهتر تلاش مي كند.


منبع:شميم ياس/ش42/ص31

اشتراک گذاری این مطلب!

غروب خورشيدي ديگر...

 

چنان داغي در ماتم امام حسن عسكري(ع) بر دلها نشست وطوفاني از غم واندوه برخاست كه شهر سامرا يكپارچه تعطيل شد وپيكر پاكش،شاهد تشييع با شكوه وكم نظيري بود ودر جوار پدرش امام هادي(ع)به خاك آرميده .

هر چند فقدان امام حسن عسكري عليه السلام،بار غم بر دل هاي شيعه نشاند،اما تداوم جريان(نور خدا)در وجود(قائم آل محمد)،تسلي بخش دل هاي داغدار بود.

خورشيد سامرا غروب كرد وعمر سراسر رنج ومظلوميت وبيست وهشت ساله امام عسگري عليه السلام با شهادت پايان يافت،امام عمر حقيقت وجلوه امامت را،پاياني نيست.

اشتراک گذاری این مطلب!

تحول اخلاقي در جوان آسان تر است...

دلهاي جوانان،نوراني است وفطرتهاي آنان،سالم ودست نخورده است آلودگي آنا ن به زخارف وآلودگي هاي دنيا:به بند هاي گراني كه پولدوستي ومالدوستي وجاه طلبي وقدرت طلبي واين چيزها بر پاي انسان مي زند،خيلي كمتر است،لذا تحول اخلاقي در جوانان آسانتر است.البته ميانسالها،بلكه كمسالها هم نبايد از امكان تحول اخلاقي در خودشان مايوس باشند.

                                  (سخناني گرانبها از مقام معظم رهبري(مدظله))

اشتراک گذاری این مطلب!