موضوع: "باشهدا"

تاجر اگر از سرمایه اش خرج کند بالاخره ورشکست میشود

همسر شهید جمران:

وسط شب که مصطفی برای نماز شب بیدار می شد،

طاقت نمی آوردم و می گفتم: “بسه دیگه! استراحت کن خسته شدی”

او می گفت:” تاجر اگر از سرمایه اش خرج کند بالاخره ورشکست می شود باید سود در بیاورد که زندگیش بگذرد، ما اگر قرار باشد نماز شب نخوانیم، ورشکست می شویم.

اما من که خیلی شب ها با گریه مصطفی بیدار می شدم کوتاه نمی آمدم و می گفتم:

اگر  این ها که اینقدر از شما می ترسند بفهمند اینطور گریه می کنید….

مگر شما چه معصیتی دارید چه گناهی دارید؟؟!!

خدا همه چیز به شما داده، همین که شب بلند می شوید خود یک توفیق است.

آنوقت مصطفی گریه اش هق هق می شد و میگفت:”آیا به خاطر این توفیق که خدا داده او را شکر نکنم!”

 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ